زخارف دردشة غلا العشاق


.¸¸۝❝ غلا العشاق ❝۝¸¸.ζζ…ΨΏΨஇ غلا العشاق இ₯ ΨΏΨ…ζζ! ⁄⁄ …שσω غلا العشاق σωש… ⁄⁄! ¶ Ξ……Ξღ غلا العشاق ღΞ…ـ…Ξ ¶! § ‰ண‰₪™Җ غلا العشاق Җ™₪‰ண‰ §3¯−ـ‗ऊ_»ऋँ غلا العشاق ऋँ«_ऊ‗ـ−¯! ۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩ غلا العشاق Ξ…۝…Ξ۞۩! ஜ .¸¸ ﬗm غلا العشاق mﬗ ¸¸. ஜ! ₪∫ ∫ ∫ ∫ ∫.» غلا العشاق «.∫ ∫ ∫ ∫ ₪≝₪۩ ۞…§۞ ۩₪» غلا العشاق «₪۩ ۞§…۞ ۩₪! �� ܔ҉ೋܔணਿܔΞѽೋܔ غلا العشاق ܔೋѽΞ
ܔਿணܔೋ҉ܔ �҉ਿ°●φ¸¸.» غلا العشاق «.¸¸φ●°ੀ҉₪Ξ_‗ـ▫♫‗=¨‾ غلا العشاق ‾¨=‗♫▫ـ‗_Ξ₪আωש ǁ¦[ઔ҉ਿআܔ. غلا العشاق .ܔআੀ҉ઔ]¦ǁ שωআ_…ـ-*™£ غلا العشاق £™*-ـ…_! წ…℅……ঔღঔ…ੲੜ غلا العشاق ੲੜ…ঔღঔ……℅…წ! ணೋ Ѿ҉ਿـ‗φ غلا العشاق φ‗ـੀ҉Ѿ ೋண‰«¾¼©•₪₪ غلا العشاق ₪₪ •©¾¼»‰! ‰™£ﭏ©…Щ‰™ غلا العشاق ™‰Щ…©ﭏ£™‰!_§=½‰§®½‰±« غلا العشاق »±‰®§‰=½§�� ₪ ‰§ΦШφ غلا العشاق φШΦ§‰ ₪ ��! 퇇 ღ.¸¸. غلا العشاق .¸¸.ღ! ‰ ¦¦ Ξ™₧‰₪ غلا العشاق ₪‰₧™Ξ ¦¦ ‰√√۩Ξ҈Ξ‗_Ψ‗_ غلا العشاق _‗ـΨ_‗Ξ҈Ξ۩‗۩‗°¨_‗ـ غلا العشاق ا ـ‗_¨°‗۩‗!-D√−ـ‗ـ غلا العشاق ـ‗ـ−√R- ҈۩҈ - ҈۩҈҉ਿ°●φ¸¸.» غلا العشاق «.¸¸φ●°ੀ҉◊۩¯−ـ‗ غلا العشاق ‗ـ−¯۩◊҉ਿ°●φ¸¸.»» غلا العشاق ««.¸¸φ●°ੀ҉₪ ∫∫ ∫∫ ₪≈ غلا العشاق ≈₪ ∫∫ ∫∫ ₪! √‰ღॐணॐೋॐண҉ غلا العشاق ҉ ॐணॐೋॐணღ‰√! ۝௮ஹண۩₪™¼ غلا العشاق ¼™₪۩ணஹ௮۝! ளஓ▇▃ ۝ஊ» غلا العشاق «ஊ۝ ▃▂ளஓ� ∫Ξ∫ ᆻᆻ|[ غلا العشاق ]|ᆻᆻ ∫Ξ∫ �ஹ๛ഝॢഖഐๅ๛.- غلا العشاق -.๛ഝഖॢഐๅஹ! ண҉ணЩஇணਿـ‗_ غلا العشاق _‗ـੀணஇЩண҉ணШ¸¸Ψψ¯−ـ‗_ φ غلا العشاق φ _‗ـ−¯ψΨ¸¸Ш ��� ∫…Ξ ψ… غلا العشاق …ψ Ξ… ∫ ��� ۞ Җ ۞ Җ�⋘ غلا العشاق ⋙�Җ ۞ Җ ۞ ��√ж� Ξ₯₧ҳ̸Ҳ̸ҳ غلا العشاق ҳ̸Ҳ̸ҳ₧�₯Ξ �ツ】ઇ需 غلا العشاق 需ઇ【ツ™®…ॐண҈ண−ـ‗_» غلا العشاق _‗ـ−ண҈ணॐ…®™! ₪۩҈₪‰§Ξ‗_§∫ غلا العشاق §∫_‗Ξ§‰₪҈۩₪₡ॐআআ! ॐख़ख़ღ غلا العشاق ღॐख़ख़[ 퇇 ணॐ−ـ‗_ღ غلا العشاق ღ_‗ـ−ॐண 퇇 ]₪▓Ξ❤Ξ»¯−ـ‗_ღ غلا العشاق ღ_‗ـ−¯«Ξ❤Ξ二₪� ﬗ▁▂▃▅▆▇★☀二【« غلا العشاق »】二☀★▇▆▅▃▂▁ﬗ♂♂l|][Ξ¯▪ـ‗_ غلا العشاق _‗ـ▪¯Ξ][|l♂♂! ๑⁄¨͡͡͡ ™…‗]¦ǁણಱಐ೩ غلا العشاق Ϡ₡]ç[™¤¼.¸¸.¨✔¨™★ غلا العشاق ★™¨✔¨.¸¸.¼¤™]ç[

~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ غلا العشاق ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~

~¤ô_ô¤~ غلا العشاق ~¤ô_ô¤~

!~¤§¦ غلا العشاق ¦§¤~!

¨¨¨°~*§¦§ غلا العشاق §¦§*~°¨¨¨

^~*¤©[£] غلا العشاق [£]©¤*~^

{}{}{}{} غلا العشاق {}{}{}{}{}

(*_*) غلا العشاق (*_*)

<<====== غلا العشاق ======>>

][||ioi||][ غلا العشاق ][||ioi||][

؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤ غلا العشاق ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛

~¤¦¦§¦¦¤~ غلا العشاق ~¤¦¦§¦¦¤~

•·.·°¯`·.·• ( غلا العشاق ) •·.·°¯`·.·•

=----> ( غلا العشاق ) <----=

···^v¯`×) ( غلا العشاق ) (ׯ`v^···

×÷·.·°¯`·)» ( غلا العشاق ) «(·°¯`·.·÷×

¨°o.O ( غلا العشاق ) O.o°¨

O?°· ( غلا العشاق ) ·°?O

(¯`·._.·( غلا العشاق )·._.·°¯)

~*¤ô§ô¤*~ غلا العشاق ~*¤ô§ô¤*~

¤©§][§©¤][ غلا العشاق ][¤©§][§©¤

~*¤ô§ô¤*~ غلا العشاق ~*¤ô§ô¤*~

][][§¤°^°¤§][ غلا العشاق ][§¤°^°¤§][][

©§¤°^°¤§©¤ غلا العشاق ¤©§¤°^°¤§©

§¤~^~¤§ غلا العشاق §¤~^~¤§

][§¤°~^™ غلا العشاق ™^~°¤§][

~*¤®§(*§ غلا العشاق §*)§®¤*~ˆ°

°¨¨™¤¦ غلا العشاق ¦¤™¨¨°

(¯`·._) ( غلا العشاق ) (¯`·._)

`·.¸¸.·¯`··._.· ( غلا العشاق ) `·.¸¸.·¯`··._.·

~®§§][][ غلا العشاق ][][§§®~